چه کسانی نیاز به استفاده از مشاوره دیجیتال مارکتینگ دارند؟ :: مشاوره دیجیتال مارکتینگ | برند سازی در حوزه سلامت

مشاوره دیجیتال مارکتینگ | برند سازی در حوزه سلامت

امیر عباس رحیمی |مشاور دیجیتال مارکتینگ| برند سازی در روانشناسی و پزشکی

مشاوره دیجیتال مارکتینگ | برند سازی در حوزه سلامت

امیر عباس رحیمی |مشاور دیجیتال مارکتینگ| برند سازی در روانشناسی و پزشکی

صاحبان کسب و کار در هرزمینه ای ،با استفاده از دیجیتال مارکتیگ برمبنای متد وشیوه های علمی روز دنیا می توانید به توسعه کسب و کارها ، کسب جایگاه بهتر و حضور پررنگ تر در بازار نسبت به رقبا ،دریافت سهم ذهن بالاتری از مشتریان وتقویت برند با هدف گذاری و تدوین استراتژی به صورت کاملا موثر دست یافت . قدم اول برای یافتن راه کاری قابل اعتماد جهت افزایش بازدهی اقتصادی شرکت شما دریافت خدمات مشاوره کسب و کار می باشد.

شما می توانید برای موفقیت در این مسیرحضور مشاور دیجیتال مارکتینگ را در کنار خود حس کنید .
فقط با یک تماس به :
مشاوره دیجیتال مارکتینگ:
امیر عباس رحیمی
کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور دیجیتال مارکتینگ

شماره تماس:

09190742124

راه های دیگر تماس با امیر عباس رحیمی

www.myss.ir/ravanmarket

آخرین نظرات
 • ۰
 • ۰

جهـان درحـال گـذار از مـوج سـوم بـه مـوج چهـارم یعنـی دنیـای مجـازی اسـت، دنیایـی کـه  تمام  امـور اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگـی و آن متفـاوت خواهـد بـود. بـا توجـه بـه نظریـه مـوج چهـارم ایـن مـوج، عـرصه ت ی بـه نـام عرصه مجـازی را ایجـاد میکنـد. عـرصه مجـازی برپایـه فناوریهـای سـه بعـدی، باعـث کوتــاه شــدن فاصله هــا و استقلال از مــکان میگــردد و در نهایــت منجــر بــه کــم رنــگ شــدن مفهــوم مــکان و زمــان کالســیک میشــود.

ایــن معنــا، بارزتریــن تفــاوت دنیــای واقعــی و فضــای مجــازی میباشــد. در دنیــای واقعـی انسـانها در در طـول زمـان و در چهارچـوب مـکان محصـور بـوده و محـدوده فعالیتهایشـان متاثـر از ایـن واقعیـات اسـت، امـا در دنیـای مجـازی بـا اسـتفاده از فناوریهـای نویـن ارتباطـی و رایانه هـا، نقـاط ضعـف انسـان و حصـار زمانـی و مکانـی تـا حـدود زیـادی برطـرف خواهـد شـد و افـراد میتواننـد و بـا رسعتـی بسـیار بــاال، نیازهــا، خواســتهها، پرســشها و پاســخهای خــود را درمقصــد و مبــدا منتقــل کنند.

بنابراین  تمام کسب و کار ها از جمله حوزه درمان و سلامتی نیز می توانند وارد عرصه  کسب و کار مجازی شوند .

بدون شک تمام کسب و کارهایی که می خواهند فعالیت خود را در اینترنت نیز آغاز کنند نیاز به استفاده از مشاوره دیجیتال مارکتینگ دارند. اما از کجا باید بدانید که چه زمانی بباید این کار را انجام دهید؟

به طور کلی زمانی  که قصد انجام یکی از کارهای زیر را دارند می توانند از خدمات مشاوره دیجیتال مارکتینگ استفاده کنند :

 • تمایل به افزایش تعداد مشتریان و مراجعین خود دارند.
 • تعیین تهداف جدید برای فعالیت در فضای مجازی
 • تعیین برنامه ریزی مدون برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت.
 • نیاز به استفاده از ابزار آنالیز برای آگاهی از میزان پیشبرد اهداف شما
 • بهبود ارتباط با مشتریان و مراجعین
 •  ارتباط با مراجعین و مشتریان
 • آگاهی از شرایط و میزان رقابت و فعالیت رقبای شما

اگر شما هم نیاز به مشاوره دیجیتال مارکتینگ دارید می توانید

عبارت «دیجیتال مارکتینگ» را به شماره 09190742124 ارسال فرمایید .

 •  

 

 • ۹۸/۰۸/۰۵
 • مشاوره بازاریابی و برندینگ در روانشناسی| بازار یابی درحوزه روانشناسی و پزشکی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.